APPLICATION FOR THE POST OF POLICE SUB-INSPECTOR (CIVIL)(MEN & WOMEN) -2016

¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨ï-E£ïì¥ÉPÀÖgï (£ÁUÀjPÀ) (¦J¸ïL, ¹«¯ï) (¥ÀÄgÀĵÀ & ªÀÄ»¼Á) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð – 2016
C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå : 54/£ÉêÀÄPÁw-2/2016-17, ¢£ÁAPÀ: 09.11.2016
BEFORE GOING TO ONLINE APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED TO GO THROUGH /READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY
CfðzÁgÀgÀÄ ºÉƸÀ CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.
 
Final Select List has been uploaded.
Date News & Events
Jan
10
2018
Final Select List
Aug
31
2017
Provisional Select List
Medical Examination Call letter has been uploaded for POST OF POLICE SUB-INSPECTOR (CIVIL)(MEN & WOMEN) -2016 , (Download from My Applications) and attend the Medical Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.
Rangewise allotment
North Eastern Range,Kalaburagi Ballari Range, Ballari Commissioner of Police, Bengaluru City
PRIORITY
Provisional Select list
Eligible Candidates List For Viva-Voce

The following candidates are hereby directed to present at 10.30 AM on 11.05.2017 at the office of ADGP, R&T, Carlton House, Palace Road, Bengaluru without fail.

Slno ApplicationNo Name
1 6008385 KALINGAPPA K
2 6009589 BASAVALINGAPPA
3 6003677 SHIVRAJ GUNDAGI
4 6002480 BASAWANTRAY
5 6008780 YALLAMMA
6 6016771 GADILINGA H
7 6015835 ANAND MANASHETTER
8 6016692 NAGAPPA
9 6015790 SHANTHAPPA KURUBARA
Final Answer Key
Addendum
Provisional Key Answer A , B , C , D , E
WRITTEN EXAMINATION FIXED ON 11-Mar-2017

Written Examination Call letter has been uploaded for POLICE SUB-INSPECTOR (CIVIL)(MEN & WOMEN) -2016, Download (from My Applications) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

Written Examination is fixed on 11/03/2017, shortly call letter will be uploaded.
KALABURAGI GROUND
PSI(Civil) HK ET, PST Scheduled on 04/02/2017 at DAR, Ground, kALABURGI is postponed due to administrative reason and revised scheduled date is fixed on 14/02/2017.
ET / PST Call letter has been uploaded for POLICE SUB-INSPECTOR (CIVIL)(MEN & WOMEN) -2016 , Download (from My Applications) and attend the ET / PST Examination as per the schedule mentioned in Call letter.
Bank Challan payment fee is extended till 16/12/2016, candidates are advice to make payment in the respective bank.
Dear Candidates, you can post your grievances / feedback on Twitter account at @rt_ksp.
Sl.NO
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
01 DATE OF COMMENCEMENT OF SUBMISSION OF THE ONLINE APPLICATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
15/11/2016
02 LAST DATE FOR SUBMISSION OF ONLINE APPLICATION
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
14/12/2016
03 LAST DATE FOR PAYMENTOF THE ONLINE APPLICATION FEE
D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
16/12/2016
 
 

RECRUITMENT STAGES / £ÉêÀÄPÁw ºÀAvÀUÀ¼ÀÄ

ET & PST WRITTEN EXAMINATION VIVA-VOCE

AGE CRITERIA / ªÀAiÉÆëÄw

POST
ºÀÄzÉÝ
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
AGE CONSIDERATION DATE
ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
PSI (CIVIL) FOR DIRECT CANDIDATE

07.12.2016

Know Your Age
GM 21 YEARS /
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
28 YEARS /
28 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

BORN BETWEEN 07.12.1988 AND 07.12.1995 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

SC,ST,CAT-01,
2A,2B,3A & 3B
21 YEARS /
21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
30 YEARS /
30 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

BORN BETWEEN 07.12.1986 AND 07.12.1995 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

FOR INSERVICE CANDIDATE
GM 35 YEARS /
35 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

BORN BETWEEN 07.12.1981 AND 07.12.1995 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

SC,ST,CAT-01,
2A,2B,3A & 3B
40YEARS /
40 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ

BORN BETWEEN 07.12.1976 AND 07.12.1995 (BOTH DAYS INCLUSIVE)

In-service candidates must have put in 5 years minimum service as on 07/12/2016 as PC/HC/ASI in any wing of the Karnataka State Police for eligibility to apply.

 
 

FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ

PSI (CIVIL)
Sl.NO /
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå.
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
PAYABLE FEE AMOUNT
¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
01 GM , 2A,2B, 3A,3B ` 250
02 SC , ST, CAT-01 ` 100
 

EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ

PSI ( CIVIL ) Any degree from University recognised by UGC or EQUIVALENT
 

PSI(Civil)

ENDURANCE TEST & PHYSICAL STANDARD TEST / ¸À»µÀÄÚvÉ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀåvÉ ¥ÀjÃPÉë

ENDURANCE TEST
FOR ALL DIRECT CANDIDATES (EXCLUDING WOMEN,INSERVICE & EXSERVICEMEN )
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
PSI (CIVIL) 1600 Mtrs Run 7 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
3.80Mtrs (In 3 chances only)
Or
1.20Mtrs (In 3 chances only)
Shotput(7.26 Kgs) 5.60 Mtrs (In 3 chances only)
PHYSICAL STANDARD

ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Eligible in ET
Candidate only
HEIGHT 168 Cms for Men
CHEST 86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms)
ENDURANCE TEST
FOR WOMEN , INSERVICE & EXSERVICEMEN
POST ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
PSI(CIVIL)
400 Mtrs Run
 
2 Minutes
Long Jump
Or
High Jump
 
2.50 Mtrs (In 3 chances only)
Or
0.90 Mtrs (In 3 chances only)

Shotput ( 4 Kg)

3.75 Mtrs (In 3 chances only)

PHYSICAL STANDARD

ITEM QUALIFYING TIME/ DISTANCE
For Eligible in ET Candidate only HEIGHT 157 Cms For Women
168 Cms for Inservice & No Height for Exservicemen
CHEST
(For Men Only)
86 Cms- When fully expanded
(Minimum Expansion must be 5 Cms) – For Inservice & Exservicemen
WEIGHT
(For Women only)
45 Kgs
 

HK Notification / ºÉÊzÁæ¨Ázï-PÀ£ÁðlPÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É

Hyderabad-Karnataka Notification Hk Certificate Format

Details of vacancies in PSI(Civil) / SÁ° EgÀĪÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À «ªÀgÀ (¦J¸ïL(£ÁUÀjPÀ))

Sl No Post Non HK Region Reserved Posts (Bangalore) State Level Hk Reservation (Bangalore)  
    Direct Inservice Exservicemen Direct Inservice Exservicemen
    MEN WOMEN MEN & WOMEN MEN MEN WOMEN MEN & WOMEN MEN TOTAL
01 PSI(Civil) 9 2 2 0 23 7 2 1 46+13